Fetish Là Kinky đối Với Những Người Thực Hành Nó.

Sở thích tình dục cụ thể đối với một bộ phận cơ thể hoặc một đối tượng được gọi là sự tôn sùng. Những thứ được biết đến nhiều nhất là thống trị, tôn sùng chân, làm nhục, khổ dâm, máy tình dục và urophilia.

Ads